Khi số điện thoại hoặc email của tôi đã được sử dụng ?

Nếu Bạn không thể đăng ký tài khoản mới vì số điện thoại hoặc email của Bạn đã được sử dụng để đăng ký tài khoản trước đó.

Bạn vui lòng gửi thông tin đăng ký của Bạn bao gồm họ và tên, số điện thoại, địa chỉ email vào email hotro@nghemoigioi.vn hoặc liên hệ 024 7302 6088, chúng tôi sẽ kiểm tra ngay trên hệ thống và phản hồi cho Bạn trong 24h.