THE EMERALD

1. Thông tin dự án

프로젝트 이름
The Emerald
영업신고주소
CT8 새로운 도시 지역, My Dinh - Me Tri, My Dinh 1, Nam Tu Liem Dist., 하노이
투자자
My Dinh 부동산 합작 회사
개발 유닛
Vimefulland Group
집행자
일반 계약자 Ecoba
총면적
19.099 m2
건설면적
6.630 m2
바닥면적
187.786 m2
건축밀도
34,7 %
아파트 수
1.344
아파트면적
77 – 79 – 81 – 82 – 91 – 97 – 100 – 103 – 105 - 125 - 142m2
개시
2016년 4분기
예상이전기간
2019년 1분기

2. 위치

THE EMERALD – 건강 관리 기준 적용 선발

우리는 건강 관리, 설계 및 시공에서 건강 관리 기준 적용 선발적인 제품으로 개발 방향하여Vimefulland는The Emerald의 주민들에게 “건강한 삶” / 체질적으로나 정신적으로또 완전히 다른 삶의 경험을 하겠다.

Vimefulland는 국내의 전문가과 해외 전문가와 같이 협력하고 엄청 오래만에 연구하여 건강 관리, 설계 및 시공에서 건강 관리 기준을 적용하기 위해서 중요한 4 기준으로서 개발했다: 깨끗한 물의 기준, 오염의 기준, 체질 건강 기준 및 정신 건강 기준

위치도

The Emerald는 고층건물건축허가를 받은 The Manor 구역 내부에 마지막 프로젝트로 tam long즉 용의 심장이라고 명하는 수도의 중심인 My Dinh – Me Tri신도시의 중심에 위치한다. The Emerald 주위는 동일한 시설 및 국제 기준에 따른 현대적인 교통의 시스템이다. 예를 들면Thang Long대로, 수도 내부 도로와 연결하는 높은 벨트노선 시스템이다. 따라서 거주민은 시간을 줄이고 다른 군과 Ha Noi의 서쪽에 있는 시외 구역으로 쉽게 이동할 수 있다.

또한 The Emerald도 다음과 같은 구역의 각 시설을 충분하게 물려받는다. 예를 들면 An Sinh국제병원, Marie Curie고품질 고등학교, Ha Noi – Amsterdam 전문학교, The Garden, Grand Plaza 등 고급무역센터, Big C슈퍼마켓 시스템 및 My Dinh 스포츠 단지 워터 파크 등이다.

 

3. 설계

5. Tiện ích & cảnh quan

THE EMERALD

CT8 새로운 도시 지역, My Dinh - Me Tri, My Dinh 1, Nam Tu Liem Dist., 하노이

THE GOLDEN PALM

플롯 5.5-NO Le Van Luong (레반르엉), Nhan Chinh (냔찐), Thanh Xuan (타인쑤언), Ha Noi (하노이)

FLC GRAND HOTEL HA LONG - GOLF RESORT VILLA

열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh

FLC GRAND HOTEL HA LONG - CONDOTEL

열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh

Thông báo !

Từ ngày 10/12/2018, Chúng tôi dừng hoạt động hệ thống Nghemoigioi.vn và chuyển sang sử dụng hệ thống Cenhomes.vn

Mọi thông tin tài khoản truy cập hệ thống Cenhomes.vn sẽ được giữ nguyên so với hệ thống Nghemoigioi.vn

Quý khách vui lòng truy cập Cenhomes.vn để cập nhật các thông tin dự án.

Xin cảm ơn!

오늘 당장 연락하십시오!