FLC GRAND HOTEL HA LONG – CONDOTEL

1. Thông tin dự án

프로젝트 이름
FLC Grand Hotel Ha Long
영업신고주소
열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh
바닥면적
69,277.7 m2
예상이전기간
2018년 4분기
설계상담
S.DESIGNV (스페인)
규모
574개의방
아파트면적
44m2 - 853m2
정식유통업체
CEN LAND the real services

2. 위치

Condotel FLC Halong은 베트남에서 가장 아름다운 관광 명소 중 하나 인 Halong City의 중심부에 위치하고 있습니다. 전체 프로젝트의 장엄한 지형은 위에서 본 열린 모습의 Halong Bay를 포함하고 있으며, 공기는 매우 환기가 좋고 신선한 공기입니다.

vi-tri-flc-ha-long

– 개발 된 사회 기반 시설을 갖춘 하 롱 시티 중심부의 주요 지역에 위치한이 곳은 N 닝 (Quang Ninh) 성의 수도 인 정치 경제 문화의 중심지입니다.
– 조화로운 풍수 “TAY SON – HUONG HAI”의 위치, 용의 땅 Tai Loc – Phu Quy – 프로젝트 및 장래 거주자들에 대한 장수.

아름다운만의 경치가 항상 사람들로 붐비는 관광객을 끌어 들이고있는 Condotel FLC Ha Long은 매력적인 관심의 땅입니다. 렌트에서 얻은 이익 외에도, 주인은 때때로 콘도텔 (Condotel) 가격 인상으로 인해 많은 이익을 얻습니다.

3. 설계

5. Tiện ích & cảnh quan

프로젝트 페이스

NGUYỄN THỊ DUNG

0936 433 539

프로젝트 창고

VŨ THỊ THU HÀ

0988 867 305

지원할 긴급직통전화

HOTLINE

024 7302 6088

THE EMERALD

CT8 새로운 도시 지역, My Dinh - Me Tri, My Dinh 1, Nam Tu Liem Dist., 하노이

THE GOLDEN PALM

플롯 5.5-NO Le Van Luong (레반르엉), Nhan Chinh (냔찐), Thanh Xuan (타인쑤언), Ha Noi (하노이)

FLC GRAND HOTEL HA LONG - GOLF RESORT VILLA

열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh

FLC GRAND HOTEL HA LONG - CONDOTEL

열 3 - 열 8, 구청 Hong Ha, 도시 Ha Long, Quang Ninh

Thông báo !

Từ ngày 10/12/2018, Chúng tôi dừng hoạt động hệ thống Nghemoigioi.vn và chuyển sang sử dụng hệ thống Cenhomes.vn

Mọi thông tin tài khoản truy cập hệ thống Cenhomes.vn sẽ được giữ nguyên so với hệ thống Nghemoigioi.vn

Quý khách vui lòng truy cập Cenhomes.vn để cập nhật các thông tin dự án.

Xin cảm ơn!

오늘 당장 연락하십시오!